මුල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන්

මුල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන්
නො. 143/A, වජිර පාර,
කොළඹ – 5

ඇසෝසියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම යනු 2011 අංක 42 දරණ මූල්‍ය ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචි කර ඇති පොදු සීමිත වගකීම් සමාගමකි.

සමාජ ජාල

පහත සදහන් සමාජ ජාලා හරහා අප සමග සම්බන්ධ වන්න

වෙනත් තොරතුරු

මුල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන්