ඇසෝසියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම

බාගත කිරීම්

Applications

NoDescriptionDownload
1 FD Application Form
2FD Nomination Form
3Lease / Loan Application form
3Guarantor’s Application form for Lease / Loan Facility

Forms

NoDescriptionDownload
1 Know Your Customer (KYC)
2Know Your Customer (KYC) - Company

සාමාන්‍ය (පොදු) පෝරම

NoDescriptionDownload
1 Key Fact Document

ස්ථාවර තැන්පතු පෝරම

NoDescriptionDownload
1FD Application
2KYC Individual Form
3KYC Corporate Form
4FD Nomination

ලීසිං පෝරම

NoDescriptionDownload
1Four Wheeler Application Client
2Four Wheeler Application Guarantor
3Two and Three Wheeler Application Guarantor and Client

මූල්ය ව්යාපාර බලපත්රය

DescriptionDownload
මුදල් ව්‍යාපර කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා නිකුත් කරන ලද බලපත්‍රයට ඇමුණුම

මූල්ය ව්යාපාර බලපත්රය

DescriptionDownload
මූල්‍ය ගනුදෙනුකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ අනුකූලතා රාමුව