ඇසෝසියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම

දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත ශාඛා ජාලය

ආයතනික ශාඛාව

ප්‍රධාන කාර්‍යාලය

මතුගම

නාරම්මල

මැල්සිරිපුර

මාතර

බදුල්ල

අනුරාධපුර

කොට්ටාව

මිනුවන්ගොඩ

මුලතිව්

මහනුවර

ව්‍යාපාරික වේලාවන්
8.30 am – 5.00 pm (සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා)