ඇසෝසියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම

තොරතුරු සහ ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක

වාර්ෂික වාර්තා

Annual Report 2021-2022

වාර්ෂික වාර්තාව
2021/2022

AMF Annual Report 2020-2021

වාර්ෂික වාර්තාව
2020/2021

AMF AMF AMF AMF Annual Report 2019/2020

වාර්ෂික වාර්තාව
2019/2020

AMF Annual Report 2018/2019

වාර්ෂික වාර්තාව
2018/2019

AMF Annual Report 2018/2018

වාර්ෂික වාර්තාව
2017/2018

වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන

NoDescriptionYearDownload
1Financial Statements as at 31st March 20212021
2Financial Statements as at 31st March 20212021
3Financial Statements as at 31st March 20202020
4Financial Statements as at 31st March 20192019
5Financial Statements as at 31st March 20182018
6Financial Statements as at 31st March 20172017
7Financial Statements as at 31st March 20162016
8Financial Statements as at 31st March 20152015

හය මස සදහා විගණනය නොකරන ලද මුදල් සමාගමෙහි
ප්‍රධාන මූල්‍ය දත්ත

NoDescriptionYearDownload
1Financial Statements for six month ended as at 30th September 20222022
2Financial Statements for six month ended as at 30th September 20212021
3Financial Statements for six month ended as at 30th September 20202020
4Financial Statements for six month ended as at 30th September 20192019
5Financial Statements for six month ended as at 30th September 20182018
6Financial Statements for six month ended as at 30th September 20172017
7 Financial Statements for six month ended as at 30th September 2016 2016
8Financial Statements for six month ended as at 30th September 20152015

ICRA Reports

NoDescriptionYearDownload
1AMF Rating Rationale Oct-08-20212021
2AMF Rating Rationale Sep-28-20202020
3AMF Rating Rationale May-22-20192019
4AMF Rating Rationale May-15-20182018
5AMF Rating Rationale June-12-20172017
6 AMF Rating Rationale Sep-13-20162016
NoDescriptionYearDownload
1Financial Statements for six month ended as at 30th September 20222022
2Financial Statements for six month ended as at 30th September 20212021
3Financial Statements for six month ended as at 30th September 20202020
4Financial Statements for six month ended as at 30th September 20192019
5Financial Statements for six month ended as at 30th September 20182018
6Financial Statements for six month ended as at 30th September 20172017
7 Financial Statements for six month ended as at 30th September 2016 2016
8Financial Statements for six month ended as at 30th September 20152015