பைனான்சியல் ஒம்புட்ஸ்மேன்

பைனான்சியல் ஒம்புட்ஸ்மேன்,143/A,வஜிர சாலை,கொழும்பு -05.