அசோஷியேட்டட் மோட்டர் ஃபினான்ஸ் கம்பனி பி.எல்.சி.

கடன்கள்

வியாபார நிறுவனங்களும தொழில் முயற்சியாளர்களும் தமது நிதி உறுதிப்பாட்டினைச் சீராகப் பேணுவதற்கு உதவும் வகையில் சிக்கலற்ற குறுகியகால கடன் வசதிகளை AMF கடன்கள் வழங்குகின்றன. ஒன்லைன் பிரயோகங்கள் மூலம், விரைவான மற்றும் நெகிழ்வான அங்கீகார நடைமுறையை வழங்குவதே எமது நோக்கமாகும்.

யாருக்கு?

தச்சுத்தொழில், களிமண் கைத்தொழில். மீன்பிடி, விவசாயம் மற்றும் அவை போன்ற தொழில் முற்சிகளுக்கே SME கடன்கள் வழங்கப்படும். தற்போது நடைமுறையிலுள்ள தொழில் முயற்சிகளே இத் திட்டத்தின் கீழ் கவனத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

வியாபாரக் கடன்கள்

வியாபார நிறுவனங்களும் தொழில் முயற்சியாளர்களும் தமது நிதி உறுதிப்பாட்டையும் வியாபார விரிவாக்கத்தையும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு உதவும் வகையில் சிக்கலற்ற குறுகியகால கடன்கள் வழங்கப்படும்.

தேவையான ஆவணங்கள்

நிறுவன வாடிக்கையாளர்களுக்கு

தொடர்பு விபரங்கள்

மீட்புகள் / வாடிக்கையாளர் சேவை