அசோஷியேட்டட் மோட்டர் ஃபினான்ஸ் கம்பனி பி.எல்.சி.

நிலையான வைப்புகள்

வட்டிக் கொடுப்பனவு மாதாந்தம், காலாண்டுதோறும், ஆண்டுக்கு இரு தடவைகள், வருடாந்தம் அல்லது முதிர்ச்சியில்

AMF நிலையான வைப்புகள்

AMF நிலையான வைப்பு உங்களுக்கு முற்றிலும் உகந்த தீர்வாகும்! ரூ.5,000/- என்ற குறைந்தபட்ச ஆரம்ப வைப்புடன் கணக்கை ஆரம்பிக்கலாம். கவர்ச்சியான வட்டி வீதம் வழங்கப்படும். சிறந்த வருமானத்தைப் பெற இது உங்களுக்கு மிகச் சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

வட்டி வீதங்கள்

வழமையான வீதங்கள்

MonthsMonthly (P.A)A.E.R (P.A)Maturity (P.A)A.E.R (P.A)
1 Month--13.00%13.80%
2 Months13.00%13.72%
3 Months12.50%13.24%13.50%14.20%
4 Months12.50%13.24%13.50%14.12%
6 Months12.00%12.68%12.50%12.89%
7 Months12.00%12.68%12.50%12.82%
12 Months12.50%13.24%13.00%13.00%
15 Months12.50%13.24%13.00%12.80%
18 Months12.50%13.24%13.00%12.61%
24 Months12.50%13.24%13.00%12.25%
36 Months12.50%13.24%13.00%11.60%
48 Months12.50%13.24%13.00%11.04%
60 Months12.50%13.24%13.00%10.53%

Valid till 12.07.2023

Valid till 19.07.2023

Valid till 16.08.2023

சிரேஷ்ட பிஜைகளுக்கான வீதம்

60 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள் சிரேஷ்ட பிரஜைகளாகக் கொள்ளப்படுவார்கள்.

சிரேஷ்ட பிஜைகளுக்கான வீதம்

MonthsMonthly (P.A)A.E.R (P.A)Maturity (P.A)A.E.R (P.A)
1 Month--13.00%13.80%
2 Months13.00%13.72%
3 Months12.50%13.24%13.50%14.20%
4 Months12.50%13.24%13.50%14.12%
6 Months12.00%12.68%12.50%12.89%
7 Months12.00%12.68%12.50%12.82%
12 Months13.00%13.80%13.50%13.50%
15 Months13.00%13.80%13.50%13.29%
18 Months13.00%13.80%13.50%13.08%
24 Months13.00%13.80%13.50%12.69%
36 Months13.00%13.80%13.50%12.00%
48 Months13.00%13.80%13.50%11.40%
60 Months13.00%13.80%13.50%10.87%

Valid till 12.07.2023

Valid till 19.07.2023

Valid till 16.08.2023

பதிவிறக்கங்கள்

NoDescriptionDownload
1FD Application
2KYC Individual Form
3KYC Corporate Form
4FD Nomination

தொடர்பு விபரங்கள்