அசோஷியேட்டட் மோட்டர் ஃபினான்ஸ் கம்பனி பி.எல்.சி.

நிலையான வைப்புகள்

வட்டிக் கொடுப்பனவு மாதாந்தம், காலாண்டுதோறும், ஆண்டுக்கு இரு தடவைகள், வருடாந்தம் அல்லது முதிர்ச்சியில்

AMF நிலையான வைப்புகள்

AMF நிலையான வைப்பு உங்களுக்கு முற்றிலும் உகந்த தீர்வாகும்! ரூ.5,000/- என்ற குறைந்தபட்ச ஆரம்ப வைப்புடன் கணக்கை ஆரம்பிக்கலாம். கவர்ச்சியான வட்டி வீதம் வழங்கப்படும். சிறந்த வருமானத்தைப் பெற இது உங்களுக்கு மிகச் சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

வட்டி வீதங்கள்

வழமையான வீதங்கள்

Valid till 12.07.2023

Valid till 19.07.2023

MonthsMonthly (P.A)A.E.R (P.A)Maturity (P.A)A.E.R (P.A)
1 Month--8.50%8.84%
2 Months--8.50%8.81%
3 Months8.50%8.84%9.00%9.31%
4 Months8.50%8.84%9.00%9.27%
6 Months8.50%8.84%9.00%9.20%
7 Months8.50%8.84%9.00%9.17%
12 Months9.25%9.65%10.00%10.00%
15 Months9.25%9.65%10.00%9.88%
18 Months9.25%9.65%10.00%9.77%
24 Months9.25%9.65%10.00%9.54%
36 Months9.25%9.65%10.00%9.14%
48 Months9.25%9.65%10.00%8.78%
60 Months9.25%9.65%10.00%8.45%

சிரேஷ்ட பிஜைகளுக்கான வீதம்

60 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள் சிரேஷ்ட பிரஜைகளாகக் கொள்ளப்படுவார்கள்.

சிரேஷ்ட பிஜைகளுக்கான வீதம்

Valid till 12.07.2023

Valid till 19.07.2023

MonthsMonthly (P.A)A.E.R (P.A)Maturity (P.A)A.E.R (P.A)
1 Month--8.50%8.84%
2 Months--8.50%8.81%
3 Months8.50%8.84%9.00%9.31%
4 Months8.50%8.84%9.00%9.27%
6 Months8.50%8.84%9.00%9.20%
7 Months8.50%8.84%9.00%9.17%
12 Months9.75%10.20%10.50%10.50%
15 Months9.75%10.20%10.50%10.37%
18 Months9.75%10.20%10.50%10.24%
24 Months9.75%10.20%10.50%10.00%
36 Months9.75%10.20%10.50%9.56%
48 Months9.75%10.20%10.50%9.16%
60 Months9.75%10.20%10.50%8.81%

பதிவிறக்கங்கள்

NoDescriptionDownload
1FD Application
2KYC Individual Form
3KYC Corporate Form
4FD Nomination

தொடர்பு விபரங்கள்