இலங்கையின் நிதி எதிர்காலத்தை வடிவமைக்க எமக்கு உதவுங்கள்


AMF உடன் இணைந்து, இலங்கையின் நிதிக் கட்டமைப்பு எல்லைகளை விரிவுபடுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள எமது பல்வகைத் திறமை வாய்ந்த அலுவலர்ளோடு சேர்ந்து பணியாற்றி மகிழுங்கள்.

AMFஇல் கிடைக்கும் நன்மைகள்

எமது கலாசாரம்

AMF வேலை செய்வதற்கு மிகச் சிறந்த இடமாகும். தொழிற்றுறையின் தலைசிறந்த நிபுணர்களுடன் பணியாற்றி உங்களுடைய தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற உங்களுக்கு மகத்தான வாய்ப்புளை AMF வழங்குகின்றது.

Core Values

நம்பிக்கை

குழுப்பணி

சுறுசுறுப்பு

செயற்றிறனால் உந்தப்படும் கலாசாரம்

வாருங்கள், எமது வெற்றியில் பங்குகொள்ளுங்கள்

AMFஇன் எதிர்காலம் சிறப்பானது. அதனை உங்களுடன் பகிர்ந்தகொள்ள ஆவலாயிருக்கின்றோம்.